Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grooten bloei gekomen, maar daarna door allerlei invloeden in de 18de eeuw in droeven toestand geraakt.

De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn geboren onder de smarten der geloofsvervolging. Zij noemden zich dan ook „kerken onder het kruis". De eerste Synoden moesten om de vijandschap der Spanjaarden buiten eigen erve gehouden worden. In 1568 te Wesel, in 1571 te Embden.

Ondanks deze vervolging nam het aantal Gereformeerden steeds toe. Zij verkregen telkens meer invloed, vergaderden later in eigen land en kwamen zoo tot een grooten bloei.

God de Heere gaf mannen van beproefde godzaligheid en uitstekende kennis, die zoowel wat leer als leven aangaat voorgangers waren. Enkele hunner zijn zeer goed bekend : Junius, Voetius, Gomarus enz.

Toen de Synode van Dordrecht gehouden werd, kwam het aan het licht, hoezeer de Gereformeerden in de kennisse Gods gevorderd waren. Het was toen de bloeitijd der kerken.

In de 18de eeuw begon de kerkelijke tucht echter te verslappen. Het leven werd berispelijk. Daarbij kwamen er tengevolge van Rationalisme dwalingen in de kerken. Vandaar dat zij tot een droeven staat vervielen.

6. Wat is het doel van hetgeen verder in dit overzicht behandeld wordt?

Het doel van dit overzicht is eene korte beschrijving te geven van de geschiedenis der Gereformeerde Kerken sinds 1795, waarin wij weder getuigen mogen zijn van het opwaken der kerken.

Het is voor hen, die zich rekenschap wenschen te geven van hun kerkelijk standpunt noodzakelijk, dat zij iets van de geschiedenis der Gereformeerde Kerken sinds 1795 weten. 1834 en 1886 zijn twee zeer gewichtige jaren geweest. Wat in die jaren plaats vond, had de gewichtigste gevolgen voor het kerkelijk leven. Wie daarom belang stelt in de leidingen Gods met Zijn Volk, vergete niet de geschiedenis dier kerken te raadplegen.

Wij zijn begonnen met den toestand der kerken onder de Fransche overheersching, opdat men te beter zou verstaan, hoe het mogelijk was, dat in 1816 de hiërarchie in de kerken kon ingevoerd worden.

Sluiten