Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van' kfT fA7;rZ''", /)(' Cow.k vond> dat tIeze geschriften van haat tegen het waarachtig Christendom, de Gereformeerde leer en ^de ware Gereformeerden de onmiskenbaarste bewijzen gaven. Op eene vergadering der classis betuigden alle predikanten, uitgenomen De Cock, hunne instemming met genoemde geschriften. Ds. Brouwer noodigde De Cock uit, er openlijk tegen op te komen. Deze deed dat in het bekende geschrift: „Verdediging van de ware Gereformeerde leer en van de ware Gereformeerden, bestreden en tentoongesteld, door twee zoogenaamde Gereformeerde Leeraars of de Schaapskooi van Christus aangetast door twee wolven en veMgd door H de Cock." De ülrumsche leeraar was dit geschrift ernstig, waar, maar scherp. 19 Dec. 1833 werd De Cock uit hoofde van zijn ergerlijken handel en overtreding van zijne verplichting als leeraar geschorst in

T)p (tl Va" Z!,n u st Z°"der verlies van traktement.

niet w»i tTT p" °geI TberoeP! ma-ar dit baatte hem niet, want het Provinciaal Kerkbestuur veroordeelde hem

tot 2 jaren schorsing met Terlies van traktement. Zijn straf

werd dus in plaats van verlicht nog verzwaard.

3. Wat geschiedde verder met De Cock?

Toen De Cock een boekje van Jacobus Klok, tegen de Evangelische gezangen geschreven, van eene voorrede voorzag, verklaarde het Provinciaal Kerkbestuur den 29sten Mei De Cock voor afgezet van zijn dienst als Predikant, maar de Synode gaf nog zes maanden beraad.

In 1834 verscheen een boekje getiteld: „De Evangelische gezangen getoetst, gewogen en te licht, bevonden, door Jacobm Klok, verwer en Koopman te Delfzijl, met eene korte voorrede en uitgegeven door H. de Cock." In dit boekje werden de Evangelische gezangen scherp veroordeeld. Het Prov Kerk bestuur beschouwde het gebruik der Evang. gezangen als verplichtend, en omdat De Cock nu die gezangen aanrandde en te zaaien een geheel van 192 Sirenische minneliederen"' noemde, °m de Gereformeerden al zingende van hun geloof af te helpen daarenboven, omdat hij, terwijl hij geschorst was, weder de orde verstoord had, werd hij'afgezet

IJe Cock beriep zich op de Synode in Den Haag Deze ^eiklaarde De Cock schuldig aan een „bedrijf dat leiden moest tot verstoring van orde en eendracht in de Ned Evenwel oordeelde de Synode, dat men niet dadelijk tot afzetting had moeten overgaan en gaf zij aan

3*

Sluiten