Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tracta" goheeten) besloot de ontzette kerkeraadsleden voor zich te laten verschijnen. Dezen verzetten zich daartegen, omdat zij niet gehoord waren voor het Classicaal Bestuur, wat noodig geweest was. Alleen Dr. Kuyper ging. Hij wilde, dat de Synode eerst de kwestie behandelen zou, ol de Classis niet verkeerd gehandeld had met de nu ontzetten niet te hooren. De Voorzitter toonde geen welwillendheid. Toen vertrok Dr. Kuyper en leverde den volgenden dag zijne bezwaren schriftelijk in. De Synode bevestigde het vonnis van het Provinciaal Bestuur 24 Sept. 1886.

Ook nu bleek evenals in 1834, dat de Besturen tegenover de Gereformeerden vijandig waren.

8. Berustten de ontzetten in die uitspreek ?

Neen, zij beriepen zich nu nog op de volledige Svnode. Nogmaals brachten zij hunne zaak op papier; maar ook de volledige Synode bevestigde 1 December 1886 de uitspraak van de „Synodus Contracta."

Een „Memorie ean rechten," toegezonden aan de Synode, mocht niet baten, evenmin als een „laatste woord" van Dr. Kuyper. De Gereformeerden moesten uitgedreven worden. En waarom? Wat had men gedaan? Niets anders dan wat God gebood. Men had voor de heiligheid van . 's Heeren huis gewaakt. En, terwijl de Synode ontkenners van het goddelijk Zoonschap van Christus, aanranders van Gods heilig Woord, versmaders van het dierbaar zoenbloed ongemoeid liet, ontzette men getrouwe leeraars, die bij Gods Woord en de belijdenisschriften bleven, uit hunne bediening.

9. Ondervonden de- ontzette kerkeraadsleden veel deelneming van de rechtzinnig en in de Ned. Herv. Kerk ?

Ja, honderden rechtzinuigen waren verontwaardigd over de bejegening den Amsterdamschen broeders aangedaan en kozen openlijk partij voor hen. Onder dezen waren verschillende predikanten.

Zoodra de schorsing had plaats gegrepen, begonnen de broeders in Amsterdam in lokalen te vergaderen. De vijf afgezette leeraren : P. v. Sou, H. W. v. Loon, B. v. Schelven, N. A. de (iaay Fortman en D. J. Karssen bij wie zich later

Sluiten