Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bost naar Suriname vertrokken waren tot het werk der zending.

Ito beide broeders Veenstra en de Best zijn maar korten tijd in Suriname geweest en van hun arbeid is niet veel overgebleven. Ze waren te onbekend met het gebied dat zij moesten bearbeiden. Daarenboven waren ze niet genoegzaam voorbereid, en eindelijk ontbrak het hun aan de noodige middelen. De Synode van Franeker moest daarom al besluiten hun voorloopig f500 toe te zenden. <Jp de Synode te Middelburg, gehouden in 1869, werd gerapporteerd, dat Veenstra en de Best teruggekeerd waren.

7. Hoe ging het nu verder met de zaak der Zending ?

Men was wel teleurgesteld, maar niet ontmoedigd. Op de oynode van Groningen, 1872 werden zeer gewichtige besluiten gonomen, die de zaak der zending ten goede kwamen.

Allereerst kwam ter sprake de oprichting van een leerstoel voor de zending. Sommigen wilden die in Kampen hebben, anderen waren van oordeel, dat die leerstoel moest zijn daar waar gelegenheid was tot het leeren van Maleiseh en andere noodzakelijke wetenschappen. Men besloot voorloopig geen leerstoel op te richten, aangezien ds. J. H. Donner te Leiden reeds begonnen was met een opleidingvoor aanstaande zendelingen.

In de tweede plaats werd de zorg voor de Zendine opgedragen aan Deputaten. Docenten en Curatoren der School werden ontheven van hun arbeid en er zouden zooveel Deputaten worden verkozen als er provinciën waren. De verkiezing zou geschieden door de Provinciale Synoden.

8. Wie was de eerste, die nu uitgezonden werd?

De eerste zendeling der Christelijke Gereformeerden was -b>. Haan die meer dan 10 jaren te Batavia gearbeid heeften niet zonder k^nnelijken zegen.

Eerst dacht men br Haan, te zenden naar Engano, maaier kwam verandering in het plan. Batavia werd zijn standplaats. Haan werkte daar onder de Europeanen en een kleine gemeente werd gesticht, maar hij arbeidde tevens onder de inlanders. Men dacht in die dagen, dat de arbeid onder de Europeanen een brug zou kunnen worden tot den eigenlijken zendingsarbeid. Voor het eerste kerkje in Ba-

Sluiten