Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duitsch Gereformeerde Kerken synodaal, provinciaal en classikaal vereenigd.

Dit kon niet eerder, wijl de christelijk gereformeerde kerk gebonden was aan het statuut van 1869, een collegiaal statuut, dat op ongelukkige wijze was ontstaan.

In 1892 werd dit statuut vernietigd, waarna de kerken weer naar eigen aard en karakter zich konden openbaren.

In 1873 begon de oorlog met Atjeh, die tot heden voorduurt en vele menschenlevens en schatten geld kost.

De koning mocht zijn 40-jarig jubileum vieren. Sterk was hij niet meer en den 13 November 1890 overleed hij op het Loo. Met hem daalde de laatste mannelijke telg van het dierbare Oranjehuis ten grave.

Vraag 1. Welke zijn de voornaamste wijzigingen in de Grondwet van'87 ?

2. Welke groote mannen leefden tijdens de regeering van Willem III?

3. Hoe kwamen wij in oorlog met Atjeh?

„ 4. Wat verstaat men door de Luxemburgsche kwestie en waarom volgde Wilhelmina haar vader in dat land niet op?

LIV. De Staatkundige Partijen van thans. (A.)

Men heeft twee groepen van partijen, n.1. die van Rechts en die van Links, al naar dat men aan de rechter of aan de linkerhand van den Voorzitter der Tweede Kamer zit. De groep van Rechts bestaat uit de Antirevolutionairen, de Christelijk-Historischen en de Roomsch-Katholieken. De groep van Links bestaat ook uit drie partijen, n.1. de liberalen, die nog weer gesplitst worden, de vrijzinnig-democraten en de sociaal-democraten.

De groep van Rechts aanvaardt de Godsopenbaring als grondslag van het staatkundig beleid, de groep van Links aanvaardt de menschelijke rede als grondslag van dit beleid.

Eerst in 1888 zien we een Rechts Ministerie optreden, n.1. het Ministerie Mackay-Keuchenius.

De Christelijk-Historische partij heette eerst Vrij-antirevolutionaire partij in 1894 ontstaan, later kreeg ze den naam van Christelijk-Historische Unie.

De Anti-revolutionaire partij had Mr. G. Groen van Prinsterer tot haar geestelijken vader en Dr. A. Kuyper ontwierp in hoofdzaak haar Program van Beginselen en stichtte het Centraal Comité.

De groep van Links is ook in drieën gedeeld, waarvan de liberale partij het oudst is. De vrijzinnig-democratische partij is als zoodanig nog van jongen datum, n.1. van 1896; Mr. Drucker is haar geestelijke vader. De sociaal-democratische partij is in haar opkomst; zij telt een zevental afgevaardigden in de Tweede Kamer. In haar boezem is vrij wat onderlinge verdeeldheid.

Sluiten