Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te houden, bestemd om, als muggen, één dag te leven? Wie zal, aan menige discussie, die men hier kon bijwonen, nog waarde hechten na acht dagen?"1) — Inderdaad, wanneer de meerderheid verkregen is, wanneer, zoo als de Franschen het uitdrukken, " le tour est fait," dan is, met dit kunstenaarsoog bezien, de waarde der discussie voorbij.

Even normaal wordt dan ook veel dat anders in het gedrag der aaneengesloten meerderheid, in deze zitting vooral, onverklaarbaar en onparlementair scheen.

Dat zij, op haar getalsterkte gerust, het stilzwijgen bewaart, of slechts welstaanshalve, niet con amore, het woord voert.

Dat zij het spreken van de minderheid als een lastig en, bij de onvermijdelijkheid der neerlaag, onvoegzaam oponthoud, misprijst.

Dat ze, bij de motie van orde over het al dan niet wenschelijke eener aaneensluiting aan de fransch-napoleontische politiek, de verklaring dat men het voorstel, zelfs bij de zekerheid van verwerping, zou hebben gedaan , bijkans voor ongerijmd hield.

Dat, te dier gelegenheid, een aanvoerder van de ministeriële partij, met diepgevoelden weêrzin over mijne halstarrigheid, uitriep: " ln hoe verre zoodanige handelwijze overeenkomt met de waardigheid dezer Kamer en in hoe verre zij valt in den smaak der Natie, laat ik liever anderen ter beantwoording over." — Met de waardigheid der Kamer ? Als of een lijdelijk aanzien van hetgeen door zeer velen

') Bijblad, p. 872.

Sluiten