Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vintien, in de welcke des Heeren naem hierom dagelijx gelastert wert. Waer uyt ook dit noch verner ontstaet, dat de schadelijcke jesuyten ende andere Paepsche gesinden lanx soo meer inbreecken ende quaet doen.

Wilt dan, wilt dan (ó E.E. en vermogende Heeren), bidden wij in den naeme en door de eerlijckheyt ende liefde onses Heeren Jesu Christi, de reformatie in desen iterativelijck ende so dickwils te voren versocht, eens met eenen ijver ende tot bewijs van uwer E.E. geneychtheyt tot den dienst ende de eere Godts, behooriijck behertigen ende sulo.ks metter daet betonen. Opdat wij door na-laticheyt ende slappicheyt in dese hoge saecke des Heeren toorn over ons niet en verwecken, gedachtich sijnde dat verschrikkelijck is also te vallen in de handen des levendigen Godts. Maer wilt veelmeer des Heeren werck voor allen anderen dingen getrouwelijck doende, hem veroorsaecken, om sijne genade over ons te continueren, ende uwer E.E. lof ende prijs bij allen nacomelingen in den segen te bewaren , ten eynde deselve ten jonxten dage voor den Richter-stoel onses Heeren Jesu Christi, hare herten ende hoofden verheffende, mogen verschijnen tot beërvinge der heerlij ckheyt die ons hiernamaels als eene gewisse bij-lage (gelijck d'Apostel spreeckt) toebereyt is ende sekerlijck bewaert wert.

Aldus gedaen in onse vergaderinge desen 13en Martii in 'tjaar der uterste lanckmoedigheyt Godts.

Uwe E.E. onderdanige ende dienstplichtige de Bedienaers des Woorts ende de Ouderlingen in de gemeente tot Utrecht, ende uyt den naeme van allen ondertekent.

Joannes Gerobulus,

Sluiten