Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een school-meester voorsien zijn, ende zoude hierinne conen geremedieert werden bij generale ordonnantie van mijn E.E. Heeren de Staeten aen de Veengenooten, omme 't geene dat zo tot desen zaecke, als andere noodige kerckelijcke costen van doen is, te vynden bij omslach.

De aelmissen werden gecollecteert bij de Armmeesters, sonder dat alsnoch zeeckere ordonnantie gestelt is van d'administratie van dien, wtgenomen in 't stuck van rekeninge, dewelcke voor de gemeynte gedaen wert.

Heeft een pastorie, dewelcke dit jaer gerepareert is, edoch wel een weynich meerder verbeteringe zoude behouven. Ende dient hier wijder voor memorie de zaecke van Rhenen, omme mijne E.E. Heeren de Staeten den tegenwoordigen staet van dien verbalij ck t'ondecken.

VI. Over-Lambrouck.

De kercke leyt seer desolaet, behalven dat se van dack redelijck versien is. Heeft des jaers (na de verclaringe van de kerck-meesters) vier mergen lants ende 23 stv. van wtganck; edoch spreecken gansch onzeecker ende doen aenwijsinge, dat wel eenich naerder bescheyt hier-van zoude te vinden wesen bij joffrou van Amstel, dewelcke ter tijt van dese visitatie aldaer niet en was.

Heeft eenen paepschen pastoor met namen Steven de Cruyf, de welcke hier gewoont heeft 17 jaeren, en hem in doopen, trouwen ende celebreren draecht na d'oude wijse; verclaert nochtans, dat hij hem begeert te schicken tot verbeteringe als anderen, ofte ten minste (zomen hem hier wil laeten) de gemeynte voor te gaen in 't frequenteren van de predicatien;

Sluiten