Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maer is van cleyne, ja gantsch gene apparentie van eenigen goeden dienst te doen; wij hebben oock tot Wijck van den dienaer des Woorts Goeswyno verstaen, dat hij aldaer dik wils coempt ende in 't heymelijck kinderen doopt.

Het corpus van sijne pastorie seyt hij te doen omtrent 60 gld. sjaers, contrary den bouck van Floris van Wede, die de selve eertijts verhuert heeft, ofte immers aenteeckent tot de 72 gld. Ende dient hier wijder voor memorie, dat hij possessor is van d'eene vicarie, boven in Doorn gementioneert; item geseyt wert noch alimentatie in Hollant te trecken wt het Reguliers clooster ten Briele.

Coster is alhier Cornelis Hermanssz. de Wijse, dewelcke verclaerde niet zeeckers te hebben dan 'tgene hem bij de gemeynte gegeven wert. Maer bij den bouck voorgenaempt blijckt, dat hiertoe gehoorich is een zeecker hofstedeken, ende dat hij alle jaren een pont-groot plach t'ontfangen van de gemeynte voor sijn ommegangen.

Sij zouden geern versien wesen met een goet schoolmeester, ende zijn bereyt hiertoe wat te vynden bij omslach.

Hier is een pastoors-huys met een proper hoefken.

VII. Nedek-Lambrouck.

De kereke is wel onderhouden van binnen ende van buyten, wtgesondert datter e§nige bancken gebreck zijn, die de kerek-meesters beloven metten eersten te doen maecken, welcke jaerlijck gestelt werden bij de gemeyne bueren, ende voor de selve, ten overstaen van den predicant, haere rekeninge doen, met voorgaende openbaere kercken-spraecke. D'incomen van den fabrica is (so se verclaerden) ongeveerlijck 22 ofte 23 gl.

Sluiten