Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII. Houten.

Hier is een begin van reparatie van de kercke, is nochtans gansch arm van incomen, als niet meer hebbende dan 2 mergen lants, waerwt 15 gld. lijfrenthen en drye mudden een schepel haenkens haver betaelt werden, zulcx datse clagen bij de begonnen reparatie bij de 400 gld. verachtert te wesen. Niettegenstaande datse van 't capittel van St. Marien met 120 gld. geholpen zijn, tot recompense van de maeltijt, die se in 't vercopen van de thienden plegen te genieten. Kerck-meester werden alle jaeren vercoren bij de gemeynte, voor de welcke sij oock haere rekeninge doen. Verclaerden degene, die tegenwoordelijck dienen, wt noot aengeslagen te hebben zeeckere vicarie, omme d'aengevangen reparatie te volvueren, doende in corpore ongeveerlijck 50 gld. jaerlijcx.

De dienst wert gedaen bij eenen Jan Aertssz., van Houten gebooren, ontrent over 15 jaeren alhier gestelt door de collatie van eenen van de Heeren van St. Marien, diens tour het desmae.ls was dese pastorie te vergeven , wesende in corpore van ontrent 40 gl. lantpacht ende eenige thienden.

Dese man een weynich ondertast zijnde in 'tstuck van de religie, wert gansch onervaren bevonden, ende heeft rondelij ck verclaert, dat hij hem onder geen naerder examen en begeerde te stellen, alzo hij genouchsaem (gelijck hij seyde) geexamineert was, doe hij sijn tonsuram clericalem ontfinck, item doe hij priester gemaeckt ende daerna tot predicken toegelaten wiert.

Heeft tot coster eenen Rutger Duys, dewelcke oock Secretaris is, ende des winters de kinderen leert, wesende nochtans een out ende onvermogend man, hiervoor genietende twee mergen lants, midsgaders zeeckere ommegangen op de hoochtijden.

Sluiten