Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elbertus Richarcli Proot, van Bunschooten gebooren, is hieromtrent 23 jaeren pastoor geweest, hebbende dese cure ontfangen van den abt van St. Pauwels, ende geniet voor sijne bedieninge de goederen daertoe staende. Hij is een man van goede apparentie tot de volle reformatie, airede in sijne bedieninge hem houdende aen de christelij cke ceremonien ende gebeden, achter den Catechismum gedruckt, ende bereyt zijnde hem onder 't examen te stellen.

Hier en is noch coster noch schoolmeester, maer de pastoor heeft op 't verzouck van den Schout ende die van den gerechte dus lange 't beste gedaen in 't onderwij sen van de kynderen. Elck huys nochtans is des jaers den schoolmeester schuldich 8 stuivers, behalve dat degene die dit ampt bedient met eene woninge moet ex debito versien werden.

Dese plaetse is oock versien van een pastoors behuysinge.

IV. Bunschooten.

Heeft een kercke, niet wel gerepareert. Ende werden kerckmeesters gedenomineert bij 't gerechte ende geëet ende ingestelt bij den Maerschalck, voor dewelcke sij oock hare reeckeninge doen: d'incomen van de fabrica is darthien dammeten lants, waer-wt jaerlijx gedeelt wert zeeckere gemeyne aelmisse op paesschen. Noch anderhalf dammet op de groote maet, ende ses andere dammeten staende in quaestie.

Jacob Moy is alhier 7 jaren pastoor geweest, aengenomen bij de gemeynte voor de somme van 200 daelders sjaers van 30 st. het stuck, door dien hier gene zeeckere pastoryegoederen en zijn, heeft nochtans dese plaetse drye vicarien, waervan speciale aenwijsinge gevonden wert in den bouck van Floris van Wede.

Sluiten