Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nantie in dese provincie, gedaen bij den Schout ende eenen Kerckmeester.

Heeft een pastoorshuys, maer zeer onbequaem omme bewoont te wesen, zulcx dat oock hierin zal moeten ordre gestelt en verbeteringe gedaen werden. Waertoe op 't bevel van mijne E.E. Heeren de Staten omslach zoude conen geschieden, oock tot reparatie van de kercke.

De Predicant, Schout ende Kerck-meester deden te zamen groote dachten over eenen paep, genaemt Willem Laurenssen, geboren van der Gouwe, alhier gecomen over 16 jaeren. De welcke eertijts t'Utrecht bordeel opgehouden heeft ende noch dansserijen ophout, en die hem oock onderstaet opentlijck duyvelen wt te jagen ende t' ontooveren.

III. West-Brouck.

De kercke is in raeck ende daeck wel onderhouden, maer noch vol van outaeren, sacramentshuys ende andere paepsche dingen. Kerckmeesters werden vercoren bij de bueren, ende doen hare rekeninge voor deselve in de kercke, ten overstaen van de Schout ende 't Gerechte. 't Goet tot de fabrycke is 125 gld. jaerlijx.

I redicant is Peter Dammissen, alhier gesonden bij mijne E.E. Heeren de Staeten a° 90. Verclaert hem te dragen in sijne bedieninge, doopen, trouwen etc. na de christelijcke ceremonien ende gebeden, achter den Catechismum gedruckt.

Heeft een coster, de welcke oock het schoolampt verwaert, waervoor hij ontfangt 38 gld. des jaers wt het incomen van de kercke. Heeft oock alle jaeren twe mael wt elck huys een stuyver.

De diaconie en het vergaderen der aelmissen is bij provisie aengenomen van de kerck-meesters.

Sluiten