Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende die van den Gerechte. D'incomen van de fabrica is 9 gl. 13 st.

Predicant is Guilielmus Aegidii; heeft hier gestaen 8 jaeren, op de seyndinge van mijne E.E. Heeren de Staeten, ende draecht hem in sijne bedieninge na de christelijcke ceremonien ende gebeden, achter den Catechismum gedruckt, maer en heeft noch noyt Avontmael gehouden.

Bruyn Peterssen, in Vrelant gebooren, is coster, schoolmeester ende oock schout. Heeft hiervoor eenen wter-dijck, geestimeert d'een jaer door d'ander op 18 gld. Item 20 gld. wt de vicarie van St. Antlionis, voor d'ommegangen, die eertijts geweest zijn, ende noch 2 gl. voor d'uirewerck te stellen.

Is noch sonder diaconie, en zal hier-in als anders moeten versien wesen door generale ordonnantie, 't Surplus nochtans van St. Anthonis Vicarie wert tot den armen geemploijeert.

Daer is een schoone pastorye met eenen boomgaert, maer gene costerie noch school-huys.

Burgemeesters met die van den Gerechte, midsgaders de burgers ende bueren verzoucken, dat haer predicant moge elders gestelt werden, blijckende bij zeeckere acte, die se ons hiervan medegegeven hebben. Verclaerden nochtans, dat hij hem met predicken wel genouch dede ende sich oock grootelijx gebetert heeft in sijne oude faulte van drincken. Ons dunckt dat dit versouck gedaen wert, ten aensien van eenige voorige kibbelingen ende harde woorden, daer wt geresen, waer-over eene aversie van sijne persoon schijnt te wesen.

X. Over-Meer.

Heeft een kercke, wel gerepareert ende gezuyvert. Kerck-meesters werden gestelt bij den predicant ende

4*

Sluiten