Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minatie van de afgaende ende approbatie van den pastoor, wt den naem van de gemeyne bueren, voor den welcken oock de rekeninge met voorgaende publicatie van den predick-stoel gedaen wert.

Ende staet hier te noteeren, dat dese parochie ten dele Hollants ende ten dele Stichts is, daeromme oock een Kerck-meester van die sijde gestelt wert, waer-ut Cornelis Laurenssen ende Peter Cornelissen, dienende van deser zijde, geweygert hebben, de goeden tot de fabrycke gehoorich ons t'ontdecken, hen beroupende op den Hollantschen Kerck-meester, daer nochtans de kercke op den Stichtschen bodem staet. Zulcx daeromme (onder correctie) op eene andere wij se moeten geconstringeert werden, omme den staet van dien aen te geven.

Lambrecht Stapperts wt het lant van Luyck, gebooren in een stedeken Buystherck boven Hasselt, heeft alhier als pastoor gewoont drye jaren ende een half. Seyt van de gemeynte beroupen te wesen, onder voorweten zo van 'tcapittel van St. Marien, hebbende alhier d'Ambachtsheerlijkheyt ende collatie, zo oock van mijne E.E. Heeren de Staeten. Ondervraecht zijnde in eenige fundamentale saecken der christelijcke religie, antwoordde zeer confuselijck, vermengende de goede werken in 't stuck der salicheyt met de verdiensten Christi. Is oock in de bedieninge van doop ende huywelijck gansch onverstandich, ende sonder alle behoorlijcke forme, na sijns selfs verclaringe. Belooft nochtans evenwel opt examen te compareeren, sonder eenige apparentie van habiliteyt te hebben, omme daer-in te conen bestaen. Heeft 100 gl. van de kerck jaerlijx.

Hier is een coster, genaemt Claes Jacobssen van Anckeveen, edoch onbequaem omme de kynder te leren; ontfangt zeeckers 24 gl. insgelijx wt die kerckengoe-

Sluiten