Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Predicant is Joannes Assueri, gesonden bij mijnen E.E. Heeren de Staeten, hem houdende in sijne bedieninge na de christelijcke ceremonien ende gebeden, achter den Catechismum gedruckt. Heeft dryemael Avontmael gehouden, ende zijn over de 60 communicanten.

Coster is Nicolaes Meeussen, van Mijdrecht gebooren, heeft des jaers voorluyden, d'uerwerck te stellen ende singen, 't gene (gelijck hij seyde dat hij conde) 12 gld. De schoole wert bij den Secretaris gehouden, gansch paepsch ende partiael zijnde, gelijck als oick de coster, zulx dat hier-in ten beyden zijden nootsaeckelijk zal moeten versien wesen.

Hier zijn twe diaconen bij de kercke gestelt (also hem d'Overheyt daer mede niet begeert te moeijen), dewelcke d'aelmissen in de predicatie vergaderen ende daerbij verantwoorden voor den predicant ende d'ouderlingen.

Behalve dese sijn noch twe andere arm-meesters, dit jaer eerst aengestelt bij 't Gerechte, houden goede correspondentie in d'wtdeylinge met die van de kercke. Hebben t'sjaers aen zeecker renthen 20 gl. ende doen rekeninge voor den genen, daervan sij gestelt werden.

Hier is een pastoorshuys maer gene andere kerckelijcke woninge.

Item een bruerschap van onse Lieve Vrouwe, waerover twe gilde-meesters zijn. De paep, die dit gilde plach te bedienen, moste oock de schoole waernemen ende versorgen in 't leren der kinderen, daer-voor genietende de vicarie hiertoe staendu.

Wij vonden hier oock een paep genaemt Anthonius Godefridus, te Pelt in 'tlant van Luyck gebooren, de welcke den dienst dagelijx groote verstooringe doet. Een weynich ondervraecht zijnde, bekende rondelijck, dat hij in 'theymelijck doopte ende troude. Ende wij

Sluiten