Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Breuckelen met Maerssen bij provisie, door Erasmum Backer, omme den zuyveren godsdienst in zwange te brengen, tot dat anders hier-in zal gedisponeert wesen. Ende zal middeler tijt Thienhooven met eenen bequamen man, wat meer als een school-meester zijnde, conen bestelt werden, de weleke de gemeynte somwijlen wat goets voor houde, ende hem oeffene tot het predicampt, item, de ziecken vertrooste ende de bueren vermaene haere kinderen tot Breuckelen ten doope te brengen ende aldaer haere huywelijcken nae 'tplaccaet te doen solemnizeeren, tot dat Maerssen (daer-se van outs te kercke hooren) zijn eygen predicant hebben zal. Hiertoe zoude (onzes bedunckens) de schoolmeester, tegenwoordelijck tot Hermeien zijnde, bequamelijck conen aengevoert werden, dewijle hij hem tot proponeeren van self aengeboden heeft, te meer overmits de bueren (gelijck bij 'tverbael blijckt), den paep laestmaels van hier vertrocken, wt eygen vrijwillicheyt 60 gl. gegeven hebben, ende met eene bequame plaetse om te woonen ende schoole te houden versien is.

Item, zullen in dit selve quartier wijder conen gecombineert werden:

V reelant met Nichteveclit bij provisie, ofte met O vermeer, als de predicant aldaer staende zal geexamineert wesen, door Willem Gillissen, ofte den genen, die hem zal succedeeren, dewijle alhier translatie versocht wert bij d'Overheyt.

Abcoude met Bambrugge, door Andreas Oosterbeeck.

Mijdrecht met Tamen, door Joannes Ashueri, weleke combinatie airede in train is.

Camerick met Segvelt, door Nicolaum Nicolai bij provisie, ende tot dat het ministerium hier zal in zwang gebracht wesen.

Vleuten met de Meern, door Gerardus Stratenus,

Sluiten