Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot den ontfanck van 't gene dat voor de schoolmeesters zoude mogen wtgeslagen werden, gecommitteert zijnde, jaerlijx wt beyden eenich overschot aenwijsen, tot versterckinge van 't comptoir van den Rentmeester, gestelt tot betalinge van de predicanten. Ten ware dat-men desen dit alle t'zamen wilde opleggen ende bevelen. Zoude boven desen wijder goet zijn, dat door den selven alle kercken, bij laste van mijne E.E. Heeren de Staeten versien wierden met eenen goeden bijbel, tot coste van de Kerck-meesters in elcke parochie.

Voorts omme alle dingen, ende insonderheyt het ministerium, op eenen vasten voet te brengen ende te houden; als oock omme goede eenicheyt, liefFde, correspondentie ende onderlinge opsicht tot ordre, met wechneminge van alle voorgaende misdunckingen, te planten ende conserveeren, zouden sonderlinge noch twe dingen nodich zijn: Eene generale vergaderinge namelijck van allen, zo in de steden als ten platten lande dienende, ende een zeecker middel tegen alle zwaricheyden, die nu voortaen, insonderheyt op de dorpen, zouden mogen voorvallen.

In de vergaderinge aentestellen op d'authoriteyt van de hooge Overheyt, daerin deselve oock door haere Gedeputeerde zoude presideeren, conde zeeckere oratie gedaen werden van den dienst ende het- leven van alle oprechte leeraers, d'ordonnantie van de eenparige bedieninge voorgelesen, bewillicht ende aengenomen, de predicanten alle t'zaemen in behoorlijcken eet gebracht, de beraemde combinatiën een yegelijck opgel eyt , ende in summa alle 't gene gedaen ende verordent, dat tot zulcke vergaderingen eygentlijck gehoorich ende in dese provincie meest noodich ende stichtelijck is.

Ende wat het middel aengaet omme alles van nu

Sluiten