Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hg niet. Maar het evangelie kweekt in de harten der geloovigen, der discipelen, een zóó innige verbondenheid, dat alle hoogmoed, rangstrijd (Matth. XX : 20, Joh. XIII), eigengereidheid, onlouterheid er door gevonnist worden. De vierde component ligt in den eschatologischen gedachtengang, die het aardsche leven als welhaast afgeloopen en onder het oordeel Gods gesteld ziet, waardoor gerechtigheid en vergelding haar primaire beteekenis voor het cultuurleven blijvend veroverd hebben.

Eén stap verder, en wij zijn in de revolutionnaire opvatting van den Bijbel, zooals die bij de secten van vroeger en later tijd, bij de wederdoopers, de quakers, en ook bij Tolstoï, Gandhi, Kagawa, bemerkbaar is. De Bergrede als de Nieuwe Wet, die al dat oostersch-oudtestamentische opheft door en in de veranderde gezindheid, den stormloop tegen geldzucht, staatzucht,

meineed, eed, en allen rechtshandel - ziedaar een invloed op de cultuur, die de eeuwen door van zeer breede en ver uitkringende werking is 4-1

Sluiten