Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar kuikentjes verzamelt, — Hij zag den vos die sluipend zich naar zijn hol begeeft, de honden die ongedurig onder de tafel huns meesters wachten op de hun toegeworpen brokken, de schapen in de weiden, de lammetjes zich vlijen tegen hun moeders, de visschen zilverglanzend spartelen in het diep blauwe water, den bliksem die zich scherp afteekent in grilligen vorm tegen den donkeren hemel.

Hij zag alle dingen en Hij had er Zijn levensvreugde aan.

Lang reeds voordat Christus op aarde kwam, werd een zekere edelmoedigheid tegenover een vijand zeer hoog geprezen. In Exodus vinden we reeds het voorschrift: „Als de os van uw vijand of zijn ezel verdwaald is, breng hem dan zekerlijk terug". En als Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen: „Als uw vijand hongert, geef hem voedsel, als hij dorst, laat hem drinken, gij zult zoodoende kolen vuurs op zijn hoofd hoopen , — dan haalt hij de spreuken aan. In de geschiedenis van Jozef komen wij zulk een vergevingsgezindheid tegen.

'■^aar Jezus Christus nam dat ideaal van voorkomende gelegenheden en maakte het tot een eisch voor eiken dag. Hij vraagt het van ons als een voortdurende gemoedsgesteldheid en

Sluiten