is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerrede over psalm 40, vs. 7-9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

offeren van zich zeiven, hetwelk door den priester Eli aan Samuël werd aangeraden.

Onze Samuël, onze Profeet, Hoogepriester en Koning, de zoon o\er het huis Gods, werd van God geroepen, niet om ons, wegens onze zonden, dood en verderf aan te kondigen, — maar om het den vermoeiden en beladenen aan te kondigen, tgeen hij ook voor den "V ader had gesproken : aan slagtoffer en spijsoffer heeft God geenen lust, Hij wil noch brandoffer, noch zondoffer. Geroepen door den Vader, als onze hoogepriester, om uit het hart des Vaders, genade, leven, geregtigheid, vrede, vreugde en zaligheid, den zijnen, den verlorenen, uit te deelen, gaf hij ten antwoord aan zijnen Vader: Zie, ik kom; in het begin des hoeks is van mij geschreven.

Zie, zegt hij, en daarmede rigt hij het oog des Vaders alleen op zich, en van al datgene af, wat hier beneden in vleesch en verdoeming lag, opdat de Vader alleenlijk hem zien, hem aanzien mogt. Christus, onze Heer, openbaart daarmede zijne geheele vrijwilligheid. Regtvaardige Vader, zoo sprak hij in de dagen zijns vleesches, de wereld heeft u niet gekend, zij heeft het met offers in orde willen brengen, maar ik heb u gekend; ik versta u, ik weet wat gij wilt. — Opdat eene verlorene wereld gelukkig zij, wilt gij ze geborgen hebben in uwe waarheid, in uwe liefde, in uwe 'genade en barmhartigheid, in uwe zaligheid. Gij wilt geheel alleen van nu aan alles zijn voor uwe uitverkorenen, opdat zij in waarheid regtvaardig en zalig mogen zijn. Ik kom, zegt hij. Welaan ik gaden weg, dien gij wilt. Ik zal mij op aarde begeven, aldaar uwen Naam en uwe zaligheid planten, en als ik van deze aarde zal ver-