is toegevoegd aan uw favorieten.

De poorten der hel zullen mijne gemeente niet overweldigen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alsof zij altijd zijne vrienden waren geweest; Hij zegt hun toe, dat geen macht van buiten hen ooit zal overweldigen , hoewel zij van nature laf eu traag, allerminst tot waken en strijden geneigd en gereed zijn. Is dat geen liefde jegens weerlooze lammeren , die de prooi zouden worden van de woeste wolven, van de poorten der hel ? Maar hoe ? als zij zelve van nature zich bereidwillig bij die hellemacht voegen, er zich noode van losscheuren, aüeen omdat God het wil en zijne almacht hen trekt, is die liefde dan niet oneindig, die ze zoo toespreekt en troost ? Ja het is een Woord der ontferming, daar zij niet kunnen waken of het roofdier ontvluchten , dat krachtig bewijst , hoe Hij de wacht over hen houdt; een Woord van vrijmacht, dat daarom zoo luidt, omdat zy zijne gemeente zijn, gekocht met zijn bloed, geschonken door den Vader, die Hij als 's Vaders gift en als zijn eigendom bemint ciï beschermt. Het is een Woord van waarheid tot troost voor leugenachtige naturen te midden der leugen, dat die geloofsbelijdenis , die de Petra der gemeente is, waar zal blijven , stand zal houden als een onbedriegelijk fondament in eeuwigheid. Het is het Woord der trouwe, dat bij al de natuurlijke ontrouw en wisselvalligheid , bij al het Godonteerend twijfelen en wankelen der gemeente haar toekomst en schatten verzekert. Het is het Woord der belofte, dat de gelegenheid opent om den weg des geloofs te bewandelen, en door dat geloof God vast te klemmen aan zijn eigen Woord en itépdoor rechtvaardig te zijn en te blijven tegenover zonde' en wet. Het is het Woord deivoorwetenschap , die voorïiitweet hoe de kudde met tranen moet zaaien, om te maaien met gejuich en ze daarom een riem geeft onder het angstvallig hart; een Woord deiwijsheid , gericht wel tot" Petrus, maar in hem tot al de uitverkorenen uit alle geslachten der wereld, op een tijdstip dat het noodig was fen voor dat de gevaren en moeiten nog aanwezig waren, opdat de kerk op aarde zich dat woord zou herinneren en zich vastklemmen aan en sterken in dien Sterken God, die de wereld verwon. Het is het Machtwoord van Hem, die, schoon van de aarde vertrokken, kon zeggen: „Ik ben met u al de dagen tot het einde !" Wien alle macht is gegeven in hemel en op aarde, die sterker is dan de gautsche hel, die,vHeerscher is over geheel de schepping. Het is bet WoqiCdes besluits