is toegevoegd aan uw favorieten.

Een woord van antwoord op vele brieven, betreffende mijne afscheiding van de Christelijke Afgescheidene gemeente, de weigering van den eed voor de regtbank, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote winsten wordt afgezet, het komt van verre! Zoo ook in de genade, had een godzalige Huntington hier te lande geleefd, ik ben er zeker van, hem zon hetzelfde lot te beurt gevallen zijn als een Bekker, maar de laatste is in zijne Ghristenreize zeker al te opregt geweest, de grofste feilen, die niet reeds wereldkundig zijn, worden toch gewoonlijk in levensgeschiedenissen weggelaten, de magtige uitreddingen Gods worden genoeg opgesomd, maar de holen en kuilen waaruit ze komen worden verzwegen. Daarom wilde de Eerw. W. Gadsby zijne levensgeschiedenis niet schrijven, omdat hij beide onafscheidelijk achtte.

En waar ligt de knoop? Men wil vleeschelijke heiligheid m plaats van Godzaligheid en een wandel met God, de eerste blinkt in het openbaar uit, de laatste is verborgen; aalmoesen geven, ja, maar het moet in de courant met den naam er bij of een paar letters dat een' ieder wel raden kan van wie; vasten, ja, maar dat een ieder het zien kan; bidden, ja, lange gebeden in gezelschappen met de vroomste termen, openbare bidstonden houden; maar te geven aan armen en ellendigen, weduwen en weezen, dat de regterhand niet weet wat de linker doet; te vasten met een gezalfd hoofd en gewasschen aangezicht; te bidden in het verborgen, met innerlijke zieleklagten te zuchten naar boven zonder ophouden, ach! het eerste wint veld, het laatste verdwijnt. — Zij hadden de eere der menschen lief, meer dan de eere Gods, vandaar dat ook niets vreeselijker is, dan uit de Synagoge geworpen, dan gehaat, gesmaad en met den vinger nagewezen te worden; neen, eerst dan wanneer wij de eere Gods beginnen lief te kiijgen, meer dan de eer der menschen, kunnen wij de berooving van eer, goeden naam, vrijheid en alle aardsclie goederen met blijdschap aannemen.