is toegevoegd aan uw favorieten.

Licht hebben

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om uit te redden? Ik, de Heere, uw Heiland, uw Verlosser1? Dat is de stem van den knecht des Heeren. En hij was zulk een goed dienstknecht. Hoort maar (vs. 4): de Heere Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met den moede een woord te rechter tijd te spreken. Hij wekt allen morgen; Hij wekt mij het oor, dat ik hoore, gelijk die geleerd worden. Ik geef mijn rug dengenen, die mij slaan want de Heere helpt jnij; daarom word ik niet te schande. Ach, dat Israël niet luisterde naar zulk een stem! dat Israël niet hoorde naar de stem van Zijn knecht! — Doet gij het? broeder en zuster {Luisteren naar de stem zijns knechts? Ik zei zooeven: daar zijn zoovele stemmen. Daar is: de stem der wereld; daar is de stem Gods, door Jezus Christus. Naar wie zult gij hooren? De stem der wereld: duizenden en nogmaals duizenden hooren haar met welgevallen; met instemming. De stem der wereld is als het zoet gefluit van den vogelaar; maar weet gij het wel dat de stem der wereld is de stem der verleiding? En die stem spreekt zoo overluid! Zij overstemt alles; op den rustdag wordt zij vernomen overal, waar de kerkedienst wordt veronachtzaamd; waar men Gode niet eert, maar zichzelven zoekt. De stem der wereld die is: neem het zoo nauw niet! toef nog wat! laat maar gaan! — Ik ga' verder: de stem der wereld d.i. de stem der vertwijfeling? Hoort het, naar Luc. 16: „ik bid u, Vader, dat gij een bode zendt tot mijns vaders huis; want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit getuige, opdat zij niet komen in deze plaats der pijniging. Hooren naar de stem der wereld: het lijkt verheffend — 't is vernietigend. Het lijkt opbouwend — 't is afbrekend. Hef lijkt klimmen — 't is dalen. Het lijkt 't leven, 't is de dood. Hooren naar de stem der wereld: 't is gaan naar de duisternis daar, waar men geen licht heeft. Hooren naar de stem der wereld: 't is 't Koninkrijk Gods tegenstaan! 't is breken het werk dat God wil opbouwen! En nu bespeurt ge toch wel, allen tezamen, wie het einde in handen heeft? God is het. God is het, Die de Majesteit der Almacht tot Zijne rechterhand heeft; Die de zee droog maakt en de rivieren stelt tot eene woestijn. Jesaja, de profeet des Heeren wist het wel als getrouwe dienstknecht: Hij laat niet varen Zijner handen werk. Hij zal uitredden, wederbrengen wat Zijn volk is, wie naar Zijne stem. hoort. Had de psalmdichter het niet recht voor als hij zong: