is toegevoegd aan uw favorieten.

De tegenwoordige stand van het Christusprobleem. De uitgangspunten eener christologie op den grondslag der kritische theologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit alles schijnt mij juist; het is natuurlijk ook in volkomen overeenstemming met wat in de twee vorige paragrafen van dit artikel werd betoogd, het is enkel eene andere psychologische benadering, zeker de beste, de diepste, die wij hebben. De fundamenteele vraag: hoe komt het, dat wij in onzen nood geboeid en straks ook gegrepen worden door Christus, hoe komt het, dat de Christus, gelijk hij heerscht in de „gemeente", zin geeft aan eigen leven en arbeid en aan den loop der geschiedenis, vindt een antwoord in deze psychologische analyse, die ons den „indruk", dien Christus maakt, verduidelijkt, een indruk, die echter alleen daar kan ontstaan, waar aanwezig is „die notwendige Pradisposition für das Erlebnis des Heiligen" x). Wie zoo tot Christus komt, „der musz urteilen: das ist gottmaszig, das ist das Heilige.... Der musz urteilen — nicht aus logischem Zwang, nicht nach einem begrifflich klaren Obersatz, sondern in unmittelbaren, aus Obersatzen nicht ableitbaren Urteilen reinen Anerkennens, nach einem inexpliziblen Obersatze, aus reinem unauflöslichem Wahrheitsgefühl. Das ist aber eben die Art echter Divination als religiöser Intuition" 2) Men kan over de juistheid der kennistheoretische grondstellingen natuurlijk twisten, het gold hier slechts even de aanwijzing van een „uitgangspunt" en van het

goed recht eener Christologie.

* *

*

7. Enkele opmerkingen ter afronding en om zoo mogelijk nog eenig misverstand uit den weg te ruimen.

a. Ik herhaal nog eens nadrukkelijk, dat dit alles prolegomena zijn, pogingen om begrijpelijk te maken, hoe vrijzinnigen op kritisch-theologischen grondslag tot een Christologie kunnen komen. Het toeven in voorportalen is steeds buitengewoon onbevredigend; ik heb ook geenerlei moeite gedaan het aantrekkelijk te maken. Veel belangrijker, veel meer midden uit de werkelijkheid van het religieuse leven zijn natuurlijk al die vele vragen, die de belangstellende nu dadelijk zal doen: vertel mij liever, wat dan die verlossing is in Christus, waarvan gij spreekt? Wat dan de kracht en rust zijn, die Christus geeft? En hoe Hij ze geeft? en hoe ik ze kan vinden? En hoe gij u dan denkt, dat Christus de „gemeente" draagt en regeert? en wat dan uwe eschatologie wordt? — Ik heb over enkele van deze vragen wel mijn eigen gedachten, maar men mag ze hier niet stellen en zich er niet over beklagen, dat het hier geschrevene toch wel heel methodologisch op een afstand blijft.

b. Velen zullen dit opstel met zekere innerlijke aversie

*) R. Otto, „Das Heilige", 3 Ï919, S. 174. 2) Otto, a. a. O., S. 185.