is toegevoegd aan uw favorieten.

Den Heere bevolen! Hand. 20

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den gemeente in die ruim 2 jaren dat ik in uw midden verkeeren en onder u arbeiden mocht.

Gij zijt mijne eerste gemeente en dat zegt wat. Men heeft wel eens gezegd: eene eerste gemeente vergeet men nooit. Van de waarheid van dat woord meen ik thans iets te gevoelen.

Wij vinden in de Heilige Schrift gewag gemaakt van de bijzondere liefde, welke Jacob aan Rachel toedroeg. De aartsvader had zijne andere vrouwen ook lief; ja zij waren hem zelfs vruchtbaarder; doch dat neemt niet weg, Rachel was de vrouw zijner eerste liefde; voor haar had hij eene zekere voorliefde. Scheiden dat doet pyn bovenal voor diegenen en in gansch anderen zin nog, die geesteljjk dieper leerden zien en gevoelen. Toen ik mij voorbereidde op mijn studeervertrek voor dit oogenblik, kwam het mij voor den geest en werd ik er bij bepaald hoe er door gansch de Schrift eene lijn van scheiding, van schifting loopt.

Alle scheiden is om der zonden wil, waarvan wij den oorsprong vinden in het Paradijs, als Adam valt en in hem gansch 't menschelijk geslacht.

Eene lijn der scheiding door gansch de Schrift. Ziet het maar als de Heere de aarde en al wat daarop leeft door den zondvloed komt verdelgen, dan wordt een Noach van al de anderen afgescheiden en gespaard.

Een Abraham wordt geroepen uit Ur der Chaldeën, opdat de Heere hem en zijn zaad van de anderen zou afscheiden. Yau een Jacob en Ezau heet het: „Jacob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat."

Zoo zouden wij kunnen voortgaan M. H.; doch