is toegevoegd aan uw favorieten.

Den Heere bevolen! Hand. 20

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Efeze geweest; doch toen slechts ter loops op zijne terugreis naar Jeruzalem, waarheen hij met het oog op een der feesten verlangde. Op zijne laatste reis echter was Efeze het hoofdtooneel zijner werkzaamheid. Meer dan 3 jaar arbeidde hij er toen in den wijngaard des Heeren niet zonder moeite en zorg, maar ook niet zonder de ervaring van de goedkeuring des Heeren en aldus met vrucht en zegen. Als hij voor de 2de maal te Efeze komt, dan ontmoet hij daar allereerst eenige discipelen en richt zich met deze vraag tot hen: „Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen als gij geloofd hebt?"

Ziet Paulus was niet alleen tevreden met het etiquet op de bus, hij w7ilde ook gaarne den inhoud kennen. Voor hem dekte de vlag de lading niet. Daarom wijst hij dan ook die leerlingen, die gedoopt waren in den doop van Johannes, naar den Heere Jezus heen. Hij predikt dan in Efeze drie maanden in de synagoge en daarna gedurende twee jaren in de school van Tyrannus. Het behaagde den Heere Zijne macht door Paulus ook te Efeze te toonen. En als er straks door een zekeren Demetrius oproer wordt verwekt, dan wordt dat door Paulus gestild.

Vervolgens verlaat hij Efeze, reist naar Macedonië en Griekenland, alwaar hij drie maanden blijft, en begeeft zich dan op reis naar Jeruzalem. Te Troas wekt hij nog den jongeling Eutychus op en neemt te Milete afscheid van de ouderlingen uit Efeze, die hij daarheen ontboden had.

En in het afscheidswoord tot hen gericht, heet het onder meer: „Ik beveel u Gode en den woorde Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen en