is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgetreden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die ik uit verschillende oorden van ons Vaderland ontvangen mocht, overvloedig gebleken.

Ook aan anderen is die indruk niet ontgaan.

En zoo laat het zich verklaren, dat ds. Mulder, predikant bij de Geref. Kerk te Ede, beducht dat de beweging zich ook in zijne (aan Veenendaal grenzende) gemeente voortplanten mocht, naar de pen gegrepen heeft, om in „Eenige Opmerkingen over den Brief van ee.i Vriend" den teweeggebrachten indruk zoo mogelijk • uit te wisschen en alle onrust neer te leggen.

Nu ligt het niet in mijn bedoeling, om mij in het geschil tusschen deze twee scribenten te mengen — voor zoover de tweede schrijver den eersten persoonlijk te lijf gaat.

De Open Brief-schrijver bezit kordaatheid genoeg om ds. Mulder in de oogen te zien, en is mans genoeg, om, zoo hem dit noodig dunkt, zelf Zijn Eerw. te woord te staan. Maar ik meen óók bij het epistel van den Edeschen predikant betrokken te zijn.

Immers, ZEw. poogt aan te toonen, dat „men" te Veenendaal de Gereformeerde lijn verlaten heeft door verkeerde voorstellingen, die men zich daar gevormd zou hebben, betreffende a. het verband tusschen Belijdenis-doen en Avondmaalsviering, b. de leer des Genadeverbonds, en c.de veronderstelde wedergeboorte.

Daarmee zou dan, bedoeld öf niet bedoeld, de bewering van de Heraut zijn gestaafd, dat ds. den Hengst — en wie hem volgden — der gezonde Geref. leer den rug hebben toegekeerd.

Ik acht mij daarom verplicht om openlijk en in ondubbelzinnige bewoordingen rekenschap van mijn gevoelens te geven aangaande bovengenoemde punten.