is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgetreden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgens dien pleitbezorger „de bijbelsche Verbondsleer der Geref. Kerken" is, hebben zij inderdaad zeer weinig op.

Ds. Mulder vermoedt terecht, dat wij niet zoozeer tegen het „drijven" van zijn Verbondsleer zijn—want ach, voor drijvers zijn we zoo bang nog niet; die hoort men aankomen; hun klompgeklep maakt, voor zwakhoorenden zelfs, terstond hen openbaar; maar veel meer zijn wij beducht voor predikers, die met berekenend overleg, bij kleine, nauw merkbare hoeveelheden hun verkeerde theorieën aan leerlingen en toehoorders weten in te druppelen, zoodat het bewustzijn der gemeente in een menschenleeftijd omgezet is en men ter goeder trouw nog meent de oude Waarheid vast te houden, hoewel men ze onbewust tegen een nieuw systeem heeft ingeruild.

ZEerw. heeft goed gevoeld, dat wij niet enkel tegen eenzijdig drijven, maar tegen zijn Verbondsidee zelve — die de gangbare meening in de Geref. Kerken vertolkt — zeer ernstig bezwaar hebben.

Inderdaad, er woont te Veenendaal een volk — en immers niet te V. alleen! — dat niets wil weten van een Genadeverbond (d. w. z. van zulk een Verbond waarin bizondere en algenoegzame genade heerscht ten leven) en waarin dan gevonden zouden worden sommigen die erin blijven uit kracht van eeuwige verkiezing, en sommigen die er slechts tijdelijk in zijn uit kracht van Gods Voorzienig bestuur. Wij gelooven aan een Verbond, dat, in alle opzichten het werk van een Algenoegzamen Ontfermer, in alles en voor allen die er toe behooren wel verordineerd en vast is, aan hetwelk Hij in der eeuwigheid gedenkt, en waarvan de