is toegevoegd aan uw favorieten.

Ga uit!... Breng ze in!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgelost. En inmiddels gaan de duizenden verloren en neemt de afval nog zienderoogen toe.

In die omstandigheden vergaat een mensch de lust om mee te doen aan het theoretiseeren, en wordt het tijd, de handen maar vast uit de mouw te steken.

De vraag, tot wie de last om de noodiging des Evangelies uit te dragen, hier komt, stellen we dan ook niet om te theoretiseeren, maar alleen om u den prikkel aan te leggen tot onverwijld handelen, die er in 't antwoord ligt.

Want dat antwoord schijnt ons hier duidelijk genoeg gegeven.

De „heer des huizes" geeft den last tot uitnoodiging hier aan zijn dienstknecht. Niet aan zijn dienstknechten (meervoud), als in de gelijkenis bij Mattheus, maar aan zijn dienstknecht (enkelvoud). Dit enkelvoud dwingt in geen enkel opzicht, te denken aan onzen Heere Jezus Christus of ook aan de kerk. De zaak is eenvoudig deze, dat we hier niet, als bij Mattheus, te doen hebben met een koning, die tal van knechten tot zijn beschikking heeft, maar met een gewonen „heer des huizes", die beschikt over een beperkt personeel, en daarom maar één knecht uitzenden kan om tot zijn maaltijd te noodigen. Hij zendt dus al knecht, wat hij heeft.

De overbrenging uit het beeld in 't afgebeelde is eenvoudig en voor de hand liggend: al wat dienstknecht of dienst maagd — de dienst maagden beginnen gelukkig, hoe langer hoe meer mee te tellen, — al wat dienstknecht Gods is, heeft last om het Evangelie uit te dragen. En dienstknecht of dienstmaagd des Heeren is elk geloovige. De kerk is geen geestelijk hofje, maar de legerplaats des Konings; elk, die er geboren werd, draagt, in den Heiligen Doop, des Konings merk- en veldteeken (Art. 34 Nederl. Geloofsbelijdenis) en is dus in diens strijdende gelederen ingelijfd.

Natuurlijk heeft elk aan den strijd deel te nemen op zijn eigen manier en in zijn eigen vorm: naar het ambt, waartoe hij geroepen werd; of — bij gemis van een bedienend ambt — naar de eigenaardige gave, die hem werd geschonken.