is toegevoegd aan uw favorieten.

Ga uit!... Breng ze in!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerst die tot de oorspronkelijk genoodigden. Dan

als dezen weigeren te komen — een tweede tot menschen, die mèt de eersten burgers zijn van dezelfde stad en derhalve tot dezelfde levensgemeenschap behooren, maar wie de eerste oproeping niet bereikte.

En dan eindelijk de derde, die uitgaat buiten de stad, tot de lieden, die zwerven op de wegen en langs de heggen.

In die tweede oproeping ligt één van de fijne, maar veelzeggende verschillen tusschen Mattheus' gelijkenis van het „koninklijk bruiloftsmaal" en deze, bij Lukas, Van het „gastmaal van den heer des huizes".

Het is duidelijk, aan wie Jezus daarbij dacht. Daarbij stond Hem voor den geest een klasse lieden, die niet gerekend konden worden tot de vèraf-levende heidenen, en die toch ook niet behoorden tot wat wij noemen zouden de bewuste Joden; die niet in 't middenpunt stonden van het Joodsche leven, maar aan zijn omtrek zwierven: de zelfkant van het Joodsche volk.

Zóó worden ze ook karakteristiek geteekend, als de heer des huizes ze aanwijst, als te vinden „in de straten en de wijken", d. w. z. op de verkeerswegen en in de sloppen der stad. Armen, verminkten, kreupelen, blinden. In 't beeld der gelijkenis worden ze daarmee geteekend als de menschen, aan wie men onder de stadsbewoners wel het allerlaatst zou denken, bij een oproeping tot een feestmaal.

Maar de trekken zijn zóó gekozen, dat ze ook letterlijk passen op hen, aan wie Jezus dacht. Ze zijn kinderen Abrahams, zoo goed als de mannen, die in 't gestoelte der eere zitten; maar van het voorrecht, tot Abrahams zaad te behooren, hebben ze geen begrip.

In de besnijdenis dragen ze het teeken van Gods Verbond in hun lichaam, maar van de beloften, die er door bevestigd werden, hebben ze geen vermoeden. Niemand sprak er hun van. In onkunde zijn ze opgegroeid. Van jongsaf namen de zorgen voor 't Brood hen in beslag. Zoo stierven ze af van de heerlijke voorrechten en de heilige tradities huns volks. Ze zijn de