is toegevoegd aan uw favorieten.

"Hunne teekenen tot teekenen gesteld"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat die teekenen zijn?

Ze zijn saamgevat in die vreemde, Britsche vlag, die wappert in de beide hoofdsteden. Doch dit zegt niet genoeg. Ze zijn al de wandaden, die in naam van die vlag, of onder haar dekking, zijn gepleegd, en waardoor het optreden van den overweldiger zich van het begin van den oorlog af aan heeft gekenmerkt, gekarakteriseerd, geteekend.

Heiligschennende teekenen zijn het. Ik aarzel geen oogenblik dit uit te spreken. Of, uit welke oorzaak, met welk recht, aanschouwen de republikeinen thans niet meer hun eigen heilige teekenen in hun land? Wat vermag Engeland zelf anders op te geven als redenen van dezen oorlog dan nietigheden, die voor elk eerlijk oog niet anders zijn dan het doorzichtig waas om te verbergen gouddorst, landhonger, grijplust naar wat van anderen is? De laatste vonk van eerbied voor wat God en menschen heilig is in het leven der volkeren, schijnt gedoofd. Noch bidden noch smeeken, noch pleiten noch betuigen, ja zelfs niet de betooning van den edelsten heldenmoed vermogen iets, om dien eerbied voor het heilig kleinood van vrijheid weêr te doen opwaken.

Of is die grond niet van zijn bewoners bij de gratie Gods.''

Of is hij aan de zonen niet gekomen door het bloed der vaderen?

Of komt hij hun niet toe door eigen zweet en inspanning, door lijden en strijd?

Of is die onverzadelijke dorst naar vrijheid niet van God? Is hij niet als een edele gave van den Almachtige aan zijn menscherikind gegeven, aan deze mannen en vrouwen, en kinderen zelfs, in zeer ruime mate?

Wezenlijk er is een diep treurige moed toe noodig om op dien bodem, en dat nog wel tegen alle plechtige verzekering in, zijn teekenen te stellen tot teekenen. Maar het zijn nu eenmaal teekenen van een onheilig, satanisch beginsel, waarin een drijfkracht ligt, die zelfs door de macht der waarheid niet te stuiten is. Van een beginsel, dat reeds lang niet meer vraagt naar recht. Ik bedoel het in 's Heeren naam gevloekte imperialisme, een systematisch streven naar wereldheerschappij, dat spot met traditiën, vrijheidszin, vaderlandsliefde, gerechtigheid, maar alleen zichzelf een brevet van vrijheid uitreikt om alles te dwingen onder eigen roofscepter. Het imperialisme dat woedt