is toegevoegd aan uw favorieten.

Bewaart uzelven in de liefde Gods

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menigeen op zoo zwaren proef brengt; waarin do politieke en maatschappelijke strijd zooveel stof doet opstuiven, dat de dingen der eeuwigheid zoo licht op den achtergrond worden gedrongen, en uit het oog verloren , waar het hart enkel vervuld is van het politieke nieuws van den dag.

In onzen tijd, waarin Satan zoo krachtig woelt 0111 dat licht te verdonkeren, dien glans en die blijdschap weg te nemen, de harten te verkouden, te vervreemden van den verborgen omgang met den Heere en van de liefde tot de broederen. Waarin vaak zoo veel gebrek aan waakzaamheid gevonden wordt aan de eene zijde, en zoo hard geoordeeld wordt aan de andere.

En dan een zondig hart met zich om te dragen, altoos geneigd om af te zwerven, af te hoereeren van den Heere en Zijne gemeenschap.

Dan — de bange, donkere wegen, waarin de Heere zoovelen leidt, wegen, die ze niet kunnen verstaan, die hen doen vragen: „heeft God Zijne barmhartigheden door toorn toegesloten?" — hoe groot is dan hef gevaar, dat men aan Satan het oor leent, zijn staat gaat verdenken, de oude, harde, ongeloovige natuur aan het woord laat komen, harde gedachten gaat vormen van den Heere en Zijne wegen en verkoudt in de liefde Gods.

Tegen dat gevaar zijn ook onze kerken niet gevrijwaard.

O zeker, God heeft ze rijk bevoorrecht met de reine, hemelsche leer. Hij geeft, dat onder ons het Goddelijk gezag van Zijn Woord wordt beleden, terwijl dit haast overal elders zoo schrikkelijk wordt ondermijnd en geloochend. Hij heeft onder ons Zijn Sacrament weder in eere en luister hersteld. De regeering der kerken, ze geschiedt naar den regel van Gods Woord, Christus' Koningschap wordt geëerbiedigd, op menig punt komt de praktijk onzer Gereformeerde vaderen weder in eere, veel is tot stand gekomen op het gebied der Christelijke liefde en barmhartigheid, veel opheldering, veel licht is geschonken over menig gedeelte der geopenbaarde Waarheid. Ja, onze oogen mogen weer Jeruzalem zien, als eene stad, die