is toegevoegd aan uw favorieten.

Taak en loon van den evangeliedienaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwige liefde in Christus geopenbaard, — van zijn souvereine en almachtige genade in Christus tot u komende, — van de verzoening en den vrede in Christus aangebracht, — van de verlossing en wederoprichting en zaliging van het ellendige en gebondene en verlorene door den eeuwigen borg en middelaar,

dienaren, die u zóó het Evangelie moeten prediken, dat gij hoort, hoe in dat Evangelie God zelf u roept en dringt tot geloof en bekeering.

Dienaren, die u dat Evangelie moeten brengen zonder eenige bijvoeging of bijmenging van menschelijke wijsheid, of van kracht van welsprekendheid, of van beweegelijke woorden, die aandoeningen en stemmingen verwekken.

Zij moeten niets dan dat Evangelie brengen. Dat alleen. Want daarin is de kracht en de wijsheid Gods geopenbaard.

Wat zouden zij dan bij die almacht en alwijsheid nog bij willen of kunnen doen?

Neen, wat zij er ook bij zouden mengen, om dit woord der wijsheid en kracht Gods te steunen en te sterken, dat zou veeleer dienen, om dit licht te verduisteren, om de werking dezer kracht te hinderen, erger nog — door de bijvoeging van wijsheid en bewegelijke oratorie zou het kruis van Christus ontledigd worden.

Zoo'n prediking kan misschien kennis en wijsheid aan 't verstand, een zalvend genot voor het gemoed geven, maar zij ontdekt niet door het kruis aan zonde, gerechtigheid en oordeel, zij verbreekt en verbrijzelt niet, zij brengt niet in de diepte der ellende een volkomen Zaligmaker, die redt en behoudt.

Neen, de evangeliedienaar is niet meer niet anders, dan Christus' knecht, door wiens arbeid gij tot het geloof gebracht zijt.

Zij hebben u het geloof niet gegeven.

Zij hebben u alleen bewogen tot gelooven in het evangelie, in God en in Christus.

En zij hebben dit niet gedaan door hun eigen kracht of godzaligheid;

maar de Heere heeft uw hart en oor geopend, om acht te nemen op het woord, dat zij predikten, op Gods getuigenis, dat zij u brachten en ontvouwden;