is toegevoegd aan uw favorieten.

Onwil en onmagt om tot Jezus te komen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu vraagt gij: waarom al die vermaningen, al die opwekkingen om tot Hem te gaan? En ik antwoord: opdat de

krair r hde r?uiging zijuer °nmagt getome^de

kracht, d.e h,j daartoe noodig heeft, van Christus zou geeren. Uar juist dit wil de mensch niet! Hij wil dit

doen baM/ M z.et h.. k ^

gaat % bhjft nog liever die hij is, dan dat hij Christus daarom zoude aanroepen. Heeft Christus nu geen regt om em te verwijten: Gy wilt niet komen, Gij mll niet tot Mij k neu, zooals gv, alleen Icomen kunt, d. i. door mijn Geest

minav"6 ^7 ~ ^deslaap en uit de ledwel

~ t w r9eroemd leven*9eiwL onwïu* °™«9t

komen tot Cl 7 het niet

vomeu tot L/Jinstus, maar eer?/ nnwil ja >.

7 7 . ' 1 eem onwil, dan onma^t: niet

den 7t' m V6rband •' ^ ^ °nWilÜ9' °m te den dat g>j onmagtig zijt. Laat dan bij u de onwil,

om tot Christus te komen, op den voorgrond staan. De

TX m Zijne dWaaSMd> in ziJn hoogmoed, dat gewillig, maar dat Christus onwillig is. Al zeet h.J ha niet, hij de„tl: «» nij U}t \d *

oc op nog langer de regte wegen des Heeren te

" l0Udt t0Ch °P °m UOg lanSer uwen onwil te bedekken met de schoonklinkende verontschuldiging dat

zr:" Meeit gij d*1 ci™'»»»»' bi

kent dan glJ met u zeiven bekend zijt? Meent gij dat is us onwaarheid zou kunnen spreken? Meent gij dat

ze"IenUS "• 16t; °nredeIijkS Z°U kuunen verwijten? Zou Hij

BrenlA ^ niet WerkeliJk llet §eval

mensch! T "T' ° °ubekeerde' Z01lder Christus levende eens opi-eT' ' \ mn uw Sleten en antwoord

Is het Vt °P f Vraag'' Wmr0m & ni6t t0t Hem 9™" het met, omdat gy niet ioilt? Waarom vreest gij toch

;;;;: °ien h,et °°rdeei< *°°het ^ - «J

gj weet dat u daar zal gezegd geworden: gij hebt niet