is toegevoegd aan uw favorieten.

Klokkeklanken in donkere dagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menigte? Maar Israël was klein in vergelijking met de wereldmachten van Babel en Egypte. In zijne wetenschap ? Maar daarin stonden zij verre ten achteren bij de volken van het Oosten. In zijne kunstvaardigheid? En zij hadden hun tempel in Jeruzalem niet kunnen bouwen zonder de hulp van bouwmeesters uit Sidon en Tyrus. Israels kracht lag alleen in den Heere, zijnen God. In diens genade en gunst en trouwe bewaring, gelijk Hij hun die verpand had in zijn heilig verbond. En dien Heere hadden zij niet gezocht, integendeel het volk hoe langer hoe verder van Hem afgevoerd. Daardoor hadden zij de zenuw van Israels kracht doorgesneden; Israels toestand schier onredbaar gemaakt; en al dartelde het volk nog op zijn groene heuvelen, het oogenblik was aanstonds daar, dat hunne gansche weide en kudde zal zijn verstrooid. Verstandeloos ongeloof had den toon aangegeven; de verdwazing steeg ten top.

Hoe staat het nu te dien opzichte bij ons? De herders des volks, dat zijn in deze eeuw niet meer voornamelijk de vorsten, maar de groote toongevers: de denkers, geleerden en staatslieden, wier invloed veel verder reikt dan van de vorsten zelve. En wat hebben die toongevers gedaan? »Zij zijn onvernuftig geworden, vooral hierin.dat zij den Heere niet hebben gezocht.« Dat hadden zij al lang verleerd. Dat achten zij in dezen tijd niet meer te pas te komen. Hebben nog sommigen lust om den Heere te zoeken en te vreezen, welnu, zij moeten wel worden geduld, maar eigenlijk zijn toch die Christelijke kerken en die Christelijke scholen en die getuigenissen op alle terrein voor de eere Gods hun een hinder, een sta-in-den-weg, een belemmering in hun pogen om het volk te leeren den Heere niet meer te zoeken; Zijn naam en woord, Zijn eer en dienst uit te schakelen als afgeschaft in deze eeuw.

»De herders der volken zijn onvernuftig geworden, zij hebben den Heere niet gezocht, maar verworpen.» Dit is wel een sombere klokketoon over de velden van datzelfde Nederland, dat door het bloed der martelaren is gedrenkt, en in de dagen van de godsvrucht onzer vaderen is groot geworden. Is hier zelfs de vreeze des Heeren door de