is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerrede

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dwaas zou het zijn, te meenen dat we in eigen kracht iets vermogen.

Veeleer voegt het ons, ziende op den heiligen ernst waarmee, en het verheven doel waartoe de Heere zijne dienaren roept, een Paulus na te zeggen: wie is tot deze dingen bekwaam? Maar Christus zelf heeft het beloofd: wat we den Vader bidden in Zijnen Naam, dat zal Hij ons geven. Christus is de Hoogepriester, die met eene offerande heeft volmaakt allen die door Hem geheiligd worden.

Bij al den nood der tijden, bij al de donkerheid der toekomst, bij al den strijd der geesten, bij al den afval en het ongeloof dezer tijden, bij al de ellende, zelfs onder de belijders van den Christus, zij en blijve onze verwachting alleen van Hem, die gezegd heeft: Ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot aan de voleinding der eeuwen.

Nog één woord, noch ééne gedachte en we zullen eindigen. En dat ééne vatten we samen in de vraag, aan ieder uwer in 't bij zonder voorgelegd: In welke verhouding staat gij Gel.! tot het groote bouwwerk onzes Gods?"

De tekst spreekt van levende steenen, maar ik behoeft u zeker niet meer te zeggen, dat dit niet voor alle menschen geldt.

Van nature zijn we allen in Adam ons verbondshoofd aangemerkt dood door de zonden en misdaden. Al wie onder het zinnebeeld van levende steenen begrepen zijn, zijn menschen, die de Heere heeft levend gemaakt, die zijn wedergeboren. Daartoe is onze Christelijke Doop, onze Christelijke belijdenis, ons Christelijk leven niet genoog Alleen die in Christus is, die is een nieuw schepsel.