is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedroefd tot den dood toe

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het niet mogelijk was, dat die beker van hem weggenomen werd ? Wist hij niet, dat het van eeuwigheid besloten was, dat de verlossing langs dien weg geschieden

^ ^'1 .n'et' ^as n'et mede zijn eigen r °? .1 ' zeker wist de Zone Gods, dat die beker geledigd moest worden tot zalgiheid van Gods uitverkorenen • dat wegneming van dien beker onmogelijk was door het laadsbesluit Gods, dat voor de grondlegging der wereld vastgelegd was.

Om die woorden : „indien het mogelijk is", recht te verstaan moet men in het oog houden zijn ware menschelijke natuur. Als goddelijke Persoon had Christus goddelijk bewustzijn, waarin alles opgenomen was, maar beperkt was het bewustzijn van zijne menschelijke natuur. Gelijk ook duidelijk bhjkt uit hetgeen hij kort voor het lijden in Gethsemane tot de discipelen sprak, namelijk, dat hij niet wist, wanneer hij op de wolken zou komen ten oordeel. Daar spiak hij als mensch Christus Jezus. En dat zijn mensche'■jk weten beperkt was, blijkt ook uit de uitspraak van de Schrift, dat hij toenam in wijsheid. Er was in die menschelijke natuur ook een verstandelijke ontwikkeling. Als goddelijke Persoon wist Hij alle dingen ; ook dat die beker geledigd moest worden; als „mensch wist hij alle dingen niet. En nu had hij wel de macht om op ieder punt op te lichten den sluier, waarmee zijn goddelijk bewustzijn door zijne menschwording was bedekt en uit zijn goddelijk bewustzijn te putten het licht, dat alle vragen aan den Vader overbodig maakte. Maar dat wilde hij niet, omdat hij daarmee vernietigen zou zijn ware menschheid. Hij wilde handhaven de knechtelijke gestalte, die hij aangenomen had en daarom putte hij ook in Gethsemane niet uit zijn goddelijk bewustzijn, maar als mensch stelde hij zich voor den Vader om Hem te vragen of het ook nog mogelijk was, dat die bittere beker van hem weggenomen werd; die beker, die de bangste smarten inhield voor zijne ziel.

De bede om wegneming van den beker, indien mogelijk, kwam op uit de ware menschelijke natuur. Het staat dan ook een ieder vrij om in de smarten des levens zulke bede op de lippen te nemen. Maar het staat niet vrij om met die bede op de lippen een ander standpunt dan Jezus in te nemen, Is het bij den mensch niet alzoo, dat hij zich