is toegevoegd aan uw favorieten.

Zijn de mannen van Assen zelf aanranders van het Schriftgezag?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ze mogen ten slotte ook buiten de Schrift gevonden worden!40)

En ze mogen niet indruischen tegen het Schriftgezag — alweer natuurlijk!

Maar over dat Schriftgezag zelf wordt hier verder niets gezegd.

Het hoe en het wat van het Schriftgezag wordt in 't midden gelaten.

Zoodat heel deze opmerking (of conclusie?) aan de grootste vaagheid lijdt.

En toch waren de voormannen dezer commissie dezelfde personen, die de leiders van Assen waren! En wordt het werk dezer commissie door Prof. H. H. Kuyper uitbundig geprezen!

Zoo wordt Assen ten deele verloochend, ten deele doodgezwegen!

Waarlijk — men schijnt met Assen verlegen.")

DE FOUT VAN ASSEN.

Hoe komt het, dat men met Assen verlegen is?

Hoe komen we aan al die ellende in ons kerkelijk leven, waarvan we iets geschetst hebben?

4U) Dr. Geelkerken heeft eens verklaard: Ik ben er... van doordrongen... dat nieuwere wetenschappelijke onderzoekingen ook omtrent het Oude Testament, ook juist van geloovige geleerden, ons voortdurend nieuw en meerder licht gaan schenken omtrent allerlei Schriftgegevens. .. . „Op weg naar de Synode", blz. 45.

Men is hem daarover hard gevallen en heeft geroepen: geen gegevens buiten de Schrift om. Vandaar dat men nadrukkelijk sprak van „Schriftuurlijke" gronden. Het bovenbedoeld rapport laat echter die uitdrukking los. Het schijnt wel dat men in den Kring der Vrije Universiteit de opmerking van Dr. G. nog niet zoo dwaas vindt.

4') Och, het kan ook niet anders: men moet met Assen verlegen zijn. Want gelijk we immers reeds aantoonden met voorbeelden: in onze Kerker doen onze voormannen precies hetzelfde wat men aan Dr. Geelkerken verwijt. In onze Kerken schijnt men dat niet te zien. Maar wie buiten onze Kerken staan en daardoor licht nuchterder de dingen beoordeelen, weten het wel. Denk aan Dr. Kolfhaus. En wilt ge weten hoe onze Geref. broeders in de Herv. Kerk daarover oordeelen, hoor dan wat de echt-Gereformeerde Prof. H. Visscher, de man met den geuzen-kop (volgens Dr. A. Kuyper Sr.) daarover zegt. Reeds jaren geleden schreef hij in zijn „Heilig Evangelie of pseudo-schrift" op blz. 31 over wat bij de voormannen in onze Geref. Kerken gevonden wordt, deze woorden; „Al maar zich aanpassend aan den tijdgeest, wordt een exegese gedreven, die de Schrift wringt naar de gangbare voorstellingen op het gebied der natuurwetenschap. Zoo worden de Scheppingsdagen uit Genesis tot perioden gemaakt, wordt de Schepping der menschen aangepast aan theorieën, die als wetenschappelijke hypothesen misschien van belang zijn, maar als elementen eener wereldverklaring zich met de Christelijke religie niet laten vereenigen."

't Is alsof we hier Assen hooren spreken.

Maar 't is een vonnis over de mannen van Assen! Hoe konden zulke mannen, die zelf zulk een vonnis uitlokten, Dr. G. veroordeelen?