is toegevoegd aan uw favorieten.

De kinderdoop in zijn beteekenis voor onzen tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genade, liefdekoorden die ons trekken, lang vóórdat wij het onderscheid wisten tusschen de rechter- en de linkerhand. Maar ook, ziende op onze kinderen, het liefste en teederste bezit dat wij op aarde hebben, is het ons een zoete gedachte dat de levensrichting van die kleinen, ook al zullen wij onzerzijds doen wat de hand vindt om te doen, ligt bij Hem die ook uit den mond der kinderen en der zuigelingen zich sterkte heeft gegrondvest.

Welk een krachtige pleitgrond om te worstelen voor hun behoud, welk een aansporing om, zelfs indien zij mochten aidwalen, den Heere nog aan te loopen om hun redding welk een zoete vertroosting wanneer wij ze jong moeten missen.

Doch welk een bemoedigende gedachte ligt er ook voor onszelf in dat de richting van ons denken en willen, van onzen handel en wandel niet naar boven wijst omdat wij dat zoo kozen, maar dank zij de ontferming van Hem die reeds in onze kindsche dagen ons, die in zonden ontvangen en geboren waren en daarom in het rijk Gods niet mochten komen trok uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.

Vaders, moeders, leve dan deze schoone belijdenis steeds meer voor uw zielsbesef. De geest des tijds wil de beslissing over hemel of hel, leven of dood leggen voor rekening van uw kroost maar ach, hoe troosteloos is dat, want, aan zichzelf overgelaten, kiest het de duisternis. Doch gij moogt vertrouwen dat uw God reeds beslist heeft in Zijn genadige ontferming en dat daarom uw kleinen veilig zijn in Jezus' armen. &

Jongelingen, jongedochters, soms rijst wellicht bij u de vraag : maar waarom toch is in zulk een gewichtig stuk indertijd zonder mij, over mij beschikt ? waarom niet gewacht tot dat ik zelf oordeelen kon ? Die vraag wordt ook in gereformeerde kringen meermalen gedaan en wat wonder ? — in de wereld om ons heen leeft immers de gedachte dat de mensch zelf het roer van zijn leven in handen heeft te nemen ? Hoe kan het dan verbazen dat deze gedachte ook binnen de muren der kerk soms haar invloed doet gelden ? En toch, en toch. hoe oppervlakkig, hoe ondoordacht is het eigenlijk, bezwaren te opperen tegen uw doop als kinderdoop. Is er, om hier een beeld te gebruiken, één gebeurtenis die voor ons leven van grooter beteekenis is dan onze geboorte ? Uit welke ouders, in welke landstreek, met welke gaven wij ter wereld komen,' dat is _ van beslissend gewicht voor heel onze toekomst en ziet, juist hier zijn wij volkomen lijdelijk, ook hier heeft onze wil niets in te brengen en is ons geenerlei keus hoegenaamd