is toegevoegd aan uw favorieten.

Een zoo goed als onbekende preek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegenende zal ik u zegenen!" Dat wil toch zooveel zeggen: als: terwijl ik al de zegeningen die tot uwe eeuwige gelukzaligheid in Mijnen vrederaad vastgesteld heb, zal ik voortgaan u die zegeningen met eene daad te bevestigen, dat IK Mijn eenig geliefden Zoon overgeef in uwe plaats, om aan Hem het strenge regt der wet uit te voeren, op dat alzoo door Hem ook het regt der wet in u vervuld zij. Daarenboven bevestigt IK zulks met een eed? Gods eed moet dus een einde maken aan al het tegenspreken. Zijn eed moest u tot de overtuiging gebracht hebben, dat de voorschriften van den paus bevelen des duivels zijn, die geheele koningrijken verwoesten, omdat zij zulk een nasleep hebben, dat de volgende geslachten weer onder zijne heerschappij zullen komen. En wee die landen en volken waar de paus zijn rol speelt. Zij zullen eindigen met verwoesting en ondergang. Daarom vrees ik voor allerlei menschelijke leeringen van voorwaarden en conditiën, waarmede men de lieden voor de waarachtige woorden des levens terug doet deinzen; ik vrees dat men van heiligheid der oogen, van handen en voeten zal gaan prediken, en zoo doende het pausdom weer zal beginnen na te volgen. Meent gij eerst te moeten gestreden en geworsteld hebben naar voorschriften van menschelijke vroomheid, om daaruit het regt te ontleenen dat de vergeving u aangaat?