is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedachtenis of een kort verhaal van het leven en de bekeering met eenige gedichtjes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN GEDACHTENGANG:

Lieve Jezus, wa! zal ik U geven Die voor mij overgaf Uw leven En nu eeuwig voor mij leeft Laat mij vroolijk zijn en blij In dit treurdal hier benêen,

Met een blij vooruitgezicht En het oog op U gericht.

Want Gij zijt mijn Al en Al Waar 'k me eeuwig in verblijden zal Want Gij zijt mij hier op aard 't Liefst en boven alles waard Want Gij hebt dat lieve Vaderharte Voor mij geopend in mijn smarte Gij, Goede Geest, zijt mij gegeven Tot onderpand van 't eeuwig leven.

EEN OVERDENKING VAN 'T LIJDEN CHRISTI:

Gij zijt, o, Heere Jezus, onze troost in nood,

Gij zijt de redder van den dood,

Gij zijt de Schenker van het leven

Laat ons U dan de eere geven

Heere, maak Gij ons zelf bekwaam

Om Uwen liefelijken Naam

Eeuwig te loven en te prijzen

Voor Uwe groote gunstbewijzen,

Dat Gij onze zielen hebt genezen

Van die doodelijke wonden

Ons zelf berokkend door onz' zonden.

Maar, Gij Heere Jezus, zijt eeuwig geprezen

Gij wildet onze Losser wezen,

Heere Jezus, laat mij nooit vergeten