is toegevoegd aan uw favorieten.

Pinksteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

looven in den Heiligen Geest, dat wij allen met den Heiligen Geest vervuld zullen worden, dat wij allen met den doop van den Heiligen Geest gedoopt zullen worden.

God wil, dat het nieuwe leven, dat in Jezus Christus is, ons leven zal zijn.

Eenigen tijd geleden reisde ik met Bouwe Vlas, den commandant van het Leger des Heils in ons land. Wij spraken over de sacramenten en ik sprak er mijn verwondering en teleurstelling over uit, dat het Leger des Heils zoo weinig waardeering heeft voor doop en avondmaal. Nooit zal ik vergeten, wat deze „heilsoldaat met hart en ziel" mij onder meer antwoordde: „Gij vindt het vreeselijk, wanneer uw kinderen niet gedoopt worden met water, maar is het niet veel vreeselijker, wanneer zij niet gedoopt worden met den Heiligen Geest en in dien zin ongedoopten blijven?" Als antwoord op de door mij gemaakte opmerkingen js dit woord onbevredigend, maar als getuigenis van één, die weet wat Pinksteren beteekent, heeft het ons heel veel te zeggen.

Alleen in den doop des Geestes vindt ons hart zijn bestemming.

Paulus vraagt ook aan ons: „hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, nadat gij geloofd hebt?" (Handelingen 19:2).

En wanneer het voor de christenen van Efeze Pinksteren is geworden, predikt Paulus hun „Christus, in welken gij, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Geest der belofte" (Efeze 1 :13).

Dit is het groote en het heerlijke van Pinksterfeest: allen vervuld met den Heiligen Geest! Dat wil ook zeggen: ieder vervuld met den Heiligen Geest! De Heilige Geest in het hart van Johannes, in het hart van Petrus, in het hart van Jacobus, in het hart van alle discipelen!

Ons hart vindt zijn bestemming eerst, wanneer het voor ons Pinksteren wordt en dat hart, dat zondige, arme, gebroken hart van ons, vervuld wordt met den Heiligen Geest.

Maar deze vervulling is niet ons werk.

Zij is Gods werk, Zijn eer, en Hij geeft Zijn eer aan geen ander.

Wie wordt met den Heiligen Geest vervuld?

God vervult met Zijn Heiligen Geest, wien Hij met dien Geest vervullen wil.