is toegevoegd aan uw favorieten.

Feestnummer der "Berichten uit de Heidenwereld" bij de viering van het eeuwfeest van het Zeister Zendingsgenootschap, 13 September 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een evangelisatiewerk in Noord-Frankrijk. Dit laatste werd door Br. Mentha, vroeger lid van het Zendingsgenootschap, gedreven en vooral door Ds. Moll in den Haag gesteund. Beide zijtakken hadden afzonderlijke kassen. In plaats van Br. Früauf werd Br. J. W. Verbeek voorzitter des Genootschaps, in 1841 Br. Bellwitz.

De verhouding tegenover het Nederlandsche Zendelingsgenootschap was altijd even vriendschappelijk. Dikwijls vertoefden kweekelingen uit Rotterdam in het broederhuis als gasten van het Zeister Z. G , en dit ontving ettelijke jaren op elk jaarfeestj namens het N. Z. G. een gift van f 100, in 1832 bij de viering van het lOOjarig bestaan der Broederzending zells een feestgave van f 200. Toen in het voorjaar van 1833 het eerst de gedachte geuit werd een zendingsblad uittegeven, werd er nog van afgezien om door concurrentie aan het N. Z. G. geen ergenis te veroorzaken.

Zoo naderde het jaar 1843 en nadat men op 28 Mei in meer huiselijken kring de oprichting van het Zeister Z. G. 50 jaren geleden, met dank herdacht had, werd op 13 Sept. met lof erkentelijk aan den Heer op den Zendingsdag onder deelneming van velen van heinde en ver samengekomen leden en zendingsvrienden het 50jarig bestaan der Broeder-Societeit ter uitbreiding van het Evangelie onder de Heidenen gevierd. Met bizonderen dank kon men op dien dag gewagen, dat de groote schuld van f 77000, waarmede de zendingsrekening der Broedergemeente van 1841 had gesloten, nu ook door de hartelijke deelneming der christelijke vrienden in Holland gedelgd was. Immers door krachtdadige medewerking van een aantal waardige geestelijken en andere vrienden van het zendingswerk waren ruime bijdragen tot een totaal bedrag van f 11779 in ons vaderland, ingezameld, zijnde hieronder niet begrepen eene som