is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte handleiding bij het onderwijs in de Kerkgeschiedenis tot aan de Hervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Strijd over dogma's.

Een dogma is een geloofservaring, die nader omschreven, in begrippen gebracht en uitgewerkt en dan als kerkelijk leerstuk aangenomen is.

De uitspraak: God is Liefde, of: God is de grond aller dingen, is op zichzelf nog geen dogma.

Maar zoodra menschen trachten deze twee uitspraken met elkander te vereenigen en Gods liefde met de verschijnselen in natuur- en menschenwereld te rijmen, begint een dogma te ontstaan. Eveneens is het geen dogma als iemand zegt: Ik ben een zondig mensch, of: Be mensch is zondig, of: Christus heeft mij de oogen geopend (Lezen: Joh. IX : 1—30). Maalais men er over gaat nadenken, vanwaar de zonde

en vanwaar de verlossende kracht van Christus komt en deze gedachten formuleert, dan is er een dogma aan 't ontstaan over de zonde en over Christus.

Van de derde eeuw af nu zien we in de Katholieke kerk leerstellingen ontstaan over God, Christus, den Heiligen Geest, de zonde, de vrije wil, het eeuwig leven, de kerk en haar inzettingen en de Heilige Schrift. Over deze leerstellingen werd op de concilies beraadslaagd en gestemd. Zoodra een leerstelling was aangenomen, werd het een kerkelijk dogma, dat voortaan door allen moest worden beleden op straf van vervloeking en uitbanning.

De Christenheid is daardoor dikwijls verdeeld geworden en bloedige vervolgingen hebben in den strijd over die dogma's plaats gehad, maar tevens kreeg het geloof van vele Christenen door die dogma's meer vastheid en werd hun duidelijker wat en waarom ze geloofden.

Redelijk doordachte geloofsvoorstellingen kunnen

2*