is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte handleiding bij het onderwijs in de Kerkgeschiedenis tot aan de Hervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menigeen den weg naar God gewezen en anderen in hun geloof gesterkt. Juist in de laatste jaren worden hun werken meer dan vroeger gelezen. Voor menschen, die een druk leven leiden van zaken doen pf van ingespannen studie en voor hen die een sterk verstandelijke aanleg hebben, kunnen hun geschriften zeer heilzaam zijn. Maar voor slappe, overgevoelige, droomerige menschen zonder vaste wil en scherp verstand zijn ze minder geschikte lectuur.

Uitspraken van Mystieken.

God wil, dal gij leert de beproevingen ook zonder vertroosting te dragen, opdat gij u geheel aan Hem onderwerpen en door de verzoeking steeds nederiger worden moogt.

Wie God zoekt en tegelijk iets anders, zal God nooit vinden.

Het is God alleen, die nooit te vergeefs gezocht kan worden, ook dan niet, wanneer men Hem niet vinden kan.

Het loon der liefde bestaat in het voorwerp der liefde zelf. De ziel, die God liefheeft, zoekt alleen God zei ven, als het loon harer liefde, en wanneer zij iets anders zoekt, dan bemint zij God niet.

Wanneer de mensch God aanroept en daarbij het oog heeft op wereldsch goed, zoo roept hij niet God aan, maar hij roept datgene aan, waarom hij bidt en hij gebruikt God daartoe als een knecht. Niemand aanbidt God volkomen, dan wie God aanbidt en daarmee niets beoogt dan God alleen.

Het lijden, dat gij ontvlucht, zal u overal volgen.

Als gij uw kruis gewillig draagt, zal het u dragen.

God is een God van het heden; gelijk Hij den