is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte handleiding bij het onderwijs in de Kerkgeschiedenis tot aan de Hervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naamde Humanisme. De Humanisten wilden het streven naar waarheid en schoonheid bevorderen en waren dan ook hoofdzakelijk geleerden en kunstenaars, die de Grieksche beschaving weer wilden doen herleven. Tegenover Christendom en kerk waren ze vrijwel onverschillig.

Een geheel ander mensch was de monnik Savonarola, een Middeleeuwsche Johannes de Dooper, vurig boetprediker, die op reine zeden aandrong en niet alleen de kerk, maar ook den staat wilde hervormen. In 1498 is hij te Florence, waar hij een tijdlang zeer grooten invloed had gehad, verbrand.

In Nederland had in 1384 Geert Groote de „Broederschap des gemeenschappelijken levens" gesticht, een vereeniging van vrome menschen, die, zonder de monniksgelofte op zich te nemen, in kloosters leefden en zich bezig hielden met Evangelieprediking^ onderwijs, armen- en ziekenzorg.

Ook Wessel Gansfort in Groningen (gestorven in 1489) had grooten invloed door zijn geschriften. Luther heeft later gezegd: „Als ik Wessel vooraf gelezen had, zouden mijn tegenstanders wel meenen dat Luther alles van Wessel overgenomen had, zoozeer stemt ons beider geest overeen."

Een beroemd Neder!andsch humanist was Desiderius Erasmus (1457—1536), die behalve groot verstand en vernuft, meer zin voor vroomheid bezat dan de andere humanisten en die, in de kerk blijvend, het gezag en de macht der kerk aanviel door zich te beroepen op het Nieuwe Testament, waarvan hij een Grieksche uitgave het licht deed zien.

Behalve in de bestrijding van de ontaarding der geestelijkheid en in de afkeuring van enkele kerkelijke leerstukken en gebruiken stemmen deze voorloopers