is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte handleiding bij het onderwijs in de verschillende richtingen in en buiten de Christelijke kerken vanaf de Hervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hervormingsgezinden een leven in navolging van Christus voor de hoofdzaak in het Christendom hielden.

Luther was in den grond een conservatieve natuur en hij trachtte van de Roomsche kerk te behouden, zooveel hij maar kon, zonder aan den bijbel en eigen overtuiging te kort te doen. Calvijn daarentegen schafte alles af, wat niet uitdrukkelijk in den bijbel vermeld was. Zwingli trachtte kerkelijke gebruiken en de bijbelwoorden, die daarop betrekking hadden, meer geestelijk en zinnebeeldig op te vatLen. De Nederlanders vonden over 't algemeen kerkelijke vormen en gebruiken van minder belang.

Voor Luther berustte het gezag in geloofszaken op de uitspraken van den bijbel, voorzoover die met de Goddelijke openbaring in Christus overeenkwamen. Voor Calvijn was de bijbel in zijn geheel Gods heilig en onfeilbaar woord. Bij Zwingli ging de geest boven het woord evenals bij de Nederlanders, die bovendien den bijbel den besten gids voor het leven noemden. Lateidrong de opvatting van Calvijn ook in Nederland door.

Uitspraken van Luther.

Ik verhef mij niet boven de kerkvaders en de concilies, maar ik verhef Christus boven alle leeraren en concilies. Als ik 'een duidelijk woord van hem heb, zal ik hem ook boven de engelen verheffen.

Hierin stemmen alle heilige boeken overeen, dat zij den Christus prediken. En dit is de maatstaf om die boeken te beoordeelen, of zij Christus leeren of niet. Wat den Christus niet predikt, is niet apostolisch, ook al wordt het door Petrus of Paulus verkondigd.