is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte handleiding bij het onderwijs in de verschillende richtingen in en buiten de Christelijke kerken vanaf de Hervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit alleen maakt den mensch' tot een waar kind van God, als hij zijn handelen en willen doet overeenkomen met den wil van God, zoodat hij zijn leven heiligt naar de geboden van de Goddelijke leer van het licht en leven in de ziel. (William Penn.)

Welkom is ons het ongebroken zwijgen, maar ook het woord, uit edlen geest geboren. (Whittier.)

BEKERINGSGESCHIEDENIS VAN AUGUST HERMANN FRANCKE.

Ik moet het eerlijk bekennen, dat ik tot aan mijn 24ste jaar niet veel meer geweest ben dan een onvruchtbare boom, die wel veel loof, maar grootendeels slechte, verrotte vruchten droeg. De zorg voor de toekomst, de eerzucht, de begeerte om alles te weten, het zoeken van menschelijke gunst en vriendschap en al dergelijke ondeugden, die uit de wereldsgezindheid voortkomen, in 't bijzonder nog het steeds knagend, innerlijk zelfverwijt, dat het met mijn leven niet zoo was, zooals 't behoorde — dat alles deed mij heen en weer slingeren, hoewel ik het trachtte te verbergen achter luidruchtige en gemaakte vroolijkheid.

Tegen mijn 24ste jaar begon ik meer en meer tot inzicht van mijn treurige toestand te komen en ernaar te verlangen om daaruit bevrijd te worden. In die dagen kreeg ik de opdracht om naar Lüneberg te gaan om bij superintendent Sandhagen in de exegese te studeeren. Ik reisde daarheen in den herfst van 1687 en was blij, omdat ik hoopte in die omgeving van vrome en rechtschapen menschen een waarachtig christen te worden. Korten tijd na mijn aankomst