is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte handleiding bij het onderwijs in de verschillende richtingen in en buiten de Christelijke kerken vanaf de Hervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is een wereldbeschouwing, op geloof gegrond, die alle levensverschijnselen wil verklaren uit stof (materie) en kracht (of beweging), en den geest een eigenschap of product van de stof noemt. Is deze beschouwing waar, dan is het geloof in God en onsterfelijkheid een dwaling en moet dit als zoodanig bestreden worden, wat de meeste materialisten dan ook deden en nog doen.

Er is echter tegen deze beschouwing veel in te brengen. 1 en eerste heeft het Materialisme het ontstaan van het leven uit de stof nooit kunnen bewijzen en evenmin het ontstaan van den geest uit de stof kunnen aantoonen. Als wij zuiver en goed denken, zien wij in, dat wij menschen allereerst zekerheid hebben van het bewustzijn en dat wij eerst door middel van ons denkvermogen over de stof kunnen spreken, dat dus de stof een product is van den geest. Voorts is het heelal zoo wonderbaar ingericht en geordend, zoowel in t groot als in 't klein, dat het bestaan en de instandhouding ervan bezwaarlijk kan worden toegeschreven aan een bewegen van atomen. Veel aannemelijker is het dat geest en stof van eeuwigheid aan onverbrekelijk met elkaar verbonden en de verschijningsvormen van het Goddelijke zijn.

Het onvervalscht Materialisme wordt tegenwoordig ook door geen enkel denker van beteekenis nog verdedigd. Dat het nog door menschen van weinig ontwikkeling wordt aangehangen, komt ten eerste hieruit voort, dat het oppervlakkig gezien nog al aannemelijk schijnt en verder omdat het de grond kan zijn van een zeer gemakkelijke, zij het dan ook vrij troostelooze levensopvatting.

Het is echter waar, dat onder hen, die zich materialisten noemen, velen geweest zijn en nog zijn, die