Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geval 15.

Zwartbonte koe, 3l/2 jaar oud.

Het dier wordt aangevoerd ter slachting op de slachtplaats te Sliedrecht, daar het hier een koopkwestie betreft. De koe heeft geruimen tijd diarrhee gehad en wel vanaf 13 Mei 1931, de datum, waarop de koe werd gekocht. Thans, drie maanden later, zijn nog geen paratuberkelbacillen in de mest gevonden en daar het dier zeer sterk vermagerd is en geen melk meer geeft, wordt tot slachting besloten, om tevens tot een diagnose te komen. Geen oedeem in de keelgang.

De ophthalmoreactie (tuberculine) en de intradermale Johnine reactie zijn niet toegepast.

Het rund wordt geslacht op 13 Augustus 1931.

Bij uitwendige beschouwing van het darmkanaal blijken vooral de dunne darmen een verdikten wand te bezitten. De mesenteriale lymphklieren zijn belangrijk gezwollen. Bij openknippen van den darm wordt overal een waterdunnen inhoud aangetroffen. De mucosa van de dunne darmen is belangrijk verdikt en sterk geplooid, terwijl hier en daar een vlekkige roodheid wordt gezien, gelocaliseerd op de kammen van de plooien. De dikke darmen zijn normaal van uiterlijk; evenzoo de ileocoecale klep. Uitstrijkjes, gemaakt van afkrabsel van de mucosa van dunnen en dikken darm en de sneevlakte van de mesenteriale lymphklieren vertoonen bij kleuring volgens Ziehl-Neelsen zeer veel hoopjes plompe zuurvaste staafjes.

Microscopie darm.

In de mucosa van den dunnen en dikken darm is de verdeeling van de Lieberkühn'sche klieren zeer onregelmatig. In de oppervlakkige lagen zijn bijna alle klieren verdwenen en vervangen door infiltraatcellen, deze cellen worden ook in de diepere lagen gevonden, terwijl ook bacillen in de volgens Ziehl-Neelsen gekleurde praeparaten zoowel in de oppervlakkige als in de diepere lagen van de mucosa aanwezig zijn. In de mucosa ziet men hier en daar sterk uitgezette Lieberkühn'sche klieren, waarbij van het epitheel slechts een platte rest is overgebleven. Het uitgezette lumen is gevuld met detritus en afgestooten cellen, terwijl hier ook verschillende hoopjes zuurvaste staafjes worden gezien. Slijmreactie is in deze veranderde klierbuizen niet aan te toonen (thionine). Verder wor-

Sluiten